top of page

ANMÄLAN

Du anmäler dig genom att fylla i bokningsformuläret för den kurs du vill läsa.
När du gjort din anmälan får du inom 24 timmar besked om du fått en plats på kursen eller inte. Då får du också välja hur du vill betala kursen. Alla våra betalningar går via Klarna och du kan välja att betala på följande sätt:
- direktbetalning
- faktura
- kort
- delbetalning 6-36 månader
När du valt betalning får du direkt tillgång till din kurs. Du behöver inte betalat kursen för att kunna starta, utan endast valt betalning hos Klarna.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 GILTIGHET

1.1 Dessa Allmänna Bestämmelser är en del av avtalet mellan dig som kund och Hälsokurser.se, härefter kallat Företaget.

 

1.2 Din beställning till Företaget är bindande. Avtal anses ingånget genom bekräftelse av din beställning.

1.3 Dessa Allmänna Bestämmelser gäller så länge någon del av avtalet mellan dig och Företaget fortfarande gäller.


2 UPPDRAGETS OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
2.1 Företaget tillhandahåller kursen enligt den avtalade kursplanen och under avtalad tid. Om deltagaren önskar, kan kursen göras i individuell studietakt, längst 12 mån, vilken utformas tillsammans med ansvarig kursledare. Då gäller ej den förutbestämda kursplanen vad gäller deadlines & betyg.

2.2 Hälsokurser.se kan inte garantera att mail, brev & lektioner alltid kommer fram till dig eller mottages exakt det datum som är överenskommet, då 3:e part (posten/internetleverantör) är inblandad. Då lektion eller annan post/material uteblivit skall det anmälas till Företaget som inom skälig tid (7 dagar) skickar ut det på nytt.

2.3 För att kurser hos Företaget ska bli bra är det viktigt att deltagaren samarbetar med distansläraren och lämnar riktig och fullständig information till henne/honom.

2.4 För vissa kurser krävs förkunskaper. Dessa framgår i så fall av kursbeskrivningen. Om förkunskaper krävs så förutsätts deltagaren ha sådana förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen.

 

2.5 Om deltagaren inte kan fullfölja kursen kan deltagaren låta annan person ta deltagarens plats. Den nya deltagaren måste då ha de förkunskaper och den kompetens som behövs för att kunna följa kursen & det är upp till kursdeltagaren att hitta en ersättare. Deltagaren får inte göra en sådan överlåtelse genom att lämna ut sitt deltagarnummer till annan. Istället ska bytet anmälas skriftligen till Företaget.

 

2.6 Företaget ansvarar inte utan särskilt åtagande för programvara, datorer eller annan utrustning för ditt mottagande av kursen. Företaget ansvarar inte för internetleverantörens prestanda eller funktionalitet.

 

 

3 ANMÄLAN

3.1 När du läst igenom uppgifterna för den kurs/utbildning du är intresserad av, samt de allmänna bestämmelserna gör du  din anmälan till Företaget. Denna anmälan görs på Företagets hemsida, www.hälsokurser.se. (www.halsokurser.se)

3.2 Vi registrerar din anmälan när den inkommer, skickar ut ett antagningsbesked med betalningsinformation till dig på mail.  Observera att du inte får ha betalningsanmärkningar för att betala via faktura eller räntefri avbetalning. Om så är fallet kommer vi att skicka en faktura med 30 dagars betalningvillkor.

 

4 PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Om inte annat framgår av avtalet är priset fast och omfattar all ersättning för kursen.

 

4.2 Betalning sker via Klarna enligt den betalning du valt på vår hemsida, www.hälsokurser.se, efter mottaget antagningsmail.

 

4.3 Om val av betalning inte sker efter 2 påminnelser annulleras anmälan och du debiteras ingen avgift för detta.

 

 

5 PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

5.1 Företaget kommer att iaktta sekretess vad gäller deltagarens personuppgifter och personliga förhållanden i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

5.2 Företaget förbinder sig att iaktta sekretess vad gäller kundens företagshemligheter och inre angelägenheter samt kursdeltagarnas personliga förhållanden.


6 DIN ÅNGERRÄTT
6.1 Deltagaren har rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från beställningsdagen. Om deltagaren ångrar sig skall denne göra det skriftligen, via e-post till hej@halsokurser.se eller till adress: Hälskurser.se, c/o Inredningskurser Sverige AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö.

 

På konsumentverkets hemsida finns en blankett du kan använda dig av om du ångrar dig, den hittar du här:

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Lagar/Dokument/Ångerblankett_Konsumentverket_150817.pdf

 

Om kursdeltagaren väljer att påbörja kursen före kursstart (påbörjar utbildningen på kursportalen) under ångerfristen förloras ångerrätten & då skall hela kursavgiften betalas till Företaget enligt de betalningsvillkor som deltagaren angett i samband med anmälan. Detta gäller oavsett om deltagaren väljer att genomföra kursen eller inte och även om kursdeltagaren väljer att skjuta upp kursstart till ett senare tillfälle.

 

Om datum för kursstart infaller under ångerfristen, anses kursen påbörjad & hela kursavgiften skall betalas i sin helhet.

 

I 3 kap. distans - och hem-försäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten. Om deltagaren utövar sin ångerrätt kommer Företaget att blockera tillgången till utbildningen och återbetala anmälningsavgiften. Återbetalning sker till det konto kursdeltagaren uppger skriftligen till Företaget, senast inom 30 dagar från det att ångerrätt åberopats.

 

7 GARANTI OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

7.1 Om beställaren - eller deltagaren - tycker att Företaget bryter mot avtalet skall beställaren - eller kursdeltagaren - skriftligen anmäla det till Företaget (reklamation.) Vid reklamation skall Företaget, om så är möjligt, inom skälig tid vidta åtgärder så att felet avhjälps. Om möjligt och lämpligt ska Företaget dessförinnan samråda med den klagande om hur avhjälpandet ska gå till. Om felet avhjälps har kursdeltagaren ingen rätt till återbetalning, prisreduktion, skadestånd eller annan kompensation från Företaget. Om felet inte avhjälps inom skälig tid har du rätt till prisavdrag som motsvarar felet.

 

7.2 Företagets ansvar för fel är begränsat till vad som ovan sagts, såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Du kan inte rikta andra anspråk mot Företaget med anledning av fel. Företagets ansvar omfattar alltså inte indirekt skada som t ex utebliven vinst, produktionsbortfall, tredjemans skador, följdskador eller annan allmän förmögenhetsskada. Företagets totala skadestånds-skyldighet begränsas och kan i intet fall uppgå till mer än det pris du betalat för utbildningen.

 

 

8 HÄVNING OCH UPPSÄGNING

8.1 Om Företaget på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet har beställare/kursdeltagare rätt att häva köpet. Först skall dock reklamation enligt punkt 7.1 ha skett och Företaget fått skälig tid att korrigera avtalsbrottet. Hävningsförklaring bör vara skriftlig och ange omfattningen av skadan och i vad det väsentliga avtalsbrottet består.

 

8.2 Företaget kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om beställaren - eller deltagaren - bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt. Vid sådan hävning har Företaget rätt att återta, såväl allt material som överlämnats till deltagaren i form av pärmar, böcker disketter, CD-skivor, ljudband, film, videokassetter m m som allt material.

 

8.3 Företaget har dessutom rätt att när som helst - utan att ange skäl - säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning kommer hela det pris du betalat för utbildningen att återbetalas till dig.

 

9 IMMATERIALRÄTT

9.1 Samtliga rättigheter till bilder, kursmaterial m m som används i utbildningen tillhör Företaget eller rättighetsinnehavare som Företaget har avtal med. Deltagaren får inte använda, kopiera eller sprida materialet på annat sätt än som krävs för utbildningens genomförande.

 

10 TVISTELÖSNING

10.1 Om Företaget och du blir oeniga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande frågor ska tvisten avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

bottom of page